Publikacje

Książki i artykuły naukowe

Prawnicy naszej Kancelarii samodzielnie pogłębiają swoją wiedzę w dziedzinach, w których świadczą pomoc prawną. Przekłada się to na jeszcze lepsze rozumienie potrzeb naszych Klientów i otoczenia, w którym nasi Klienci prowadzą działalność gospodarczą.

– dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

Publikacje dr hab. Andrzeja Krasuskiego,
Prof. UJD, radcy prawnego

 • Krasuski A., Status prawny sztucznego agenta. Podstawy prawny zastosowania sztucznej inteligencji, CH Beck, Warszawa 2021.

 • Krasuski A. (red.), Leksykon prawa nowych technologii, CH Beck, Warszawa 2021.

 • Krasuski A., Opłata za prawo do dysponowania częstotliwością – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2018 r., II GSK 3446/16, Studia prawnicze KUL 1/2021.

 • Krasuski A., Prawa i obowiązki abonentów usług telekomunikacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

 • Krasuski A., Wolska-Bagińska H., Zinkiewicz-Będzimirowska O., Działania naruszające prawa do domen internetowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

 • Krasuski A., Korzystanie z chmury obliczeniowej przez instytucje finansowe w świetle RODO, Monitor Prawa Bankowego Nr 7-8/2019.

 • Krasuski A., Ustawa o dokumentach publicznych a ochrona danych osobowych, Wolters Kluwer, Lex Ochrona Danych Osobowych, Warszawa 2019.

 • Krasuski A., Rejestr kategorii czynności przetwarzania, Wolters Kluwer, Lex Ochrona Danych Osobowych, Warszawa 2019.

 • Krasuski A., Ochrona danych osobowych w urzędach stanu cywilnego, Komentarz praktyczny, Wolters Kluwer, Lex Ochrona Danych Osobowych, Warszawa 2019.

 • Krasuski A., Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu nieprzeprowadzenia procesu DPiA – wybrane aspekty prawne [w:] Wiewiórowski W.R., Wolska H., Rok RODO, CH Beck, Warszawa 2019.

 • Krasuski A., Uprawnienia przedsiębiorcy podczas kontroli działalności gospodarczej – wybrane aspekty prawne[w:] Powałowski A., Wolska H., Przedsiębiorcy i ich działalności, CH Beck, Warszawa 2019.

 • Krasuski A., Ochrona danych osobowych w chmurze obliczeniowej, Komentarz praktyczny, Wolters Kluwer, Lex Ochrona Danych Osobowych, Warszawa, 2018.

 • Krasuski A., Interes prawny do udziału w postępowaniu w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości, Glosa do wyroku NSA z 11 sierpnia 2017 r., II GSK 3252/15, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 2/2018.

 • Krasuski A., Ochrona danych osobowych na podstawie RODO, Wolters Kluwer, Warszawa, 2018.

 • Krasuski A., Chmura Obliczeniowa, Prawne aspekty zastosowania, Wolters Kluwer, Warszawa, 2018.

 • Krasuski A., Zabezpieczenie nowacyjne na prawach z rezerwacji częstotliwości, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 7/2016.

 • Krasuski A., Postępowanie w sprawie zmiany rezerwacji częstotliwości, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 6/2016.

 • Krasuski A., Prawne podstawy przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 8/2016.

 • Krasuski A., Prawo telekomunikacyjne, Komentarz, Wolters Kluwer, Wydanie 4, Warszawa 2015.

 • Krasuski A., Retencja danych – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r., sygn. K 23/11, „Radca Prawny”, Dodatek Naukowy (Prawo, Zawód, Etyka i Świat) nr 155 / listopad 2014.

 • Krasuski A., Dane osobowe w obrocie tradycyjnym i elektronicznym, Wolters Kluwer, Warszawa, 2012.

 • Krasuski A., Prawo telekomunikacyjne – Komentarz, LexisNexis, Wydanie 3, Warszawa 2010.

 • Krasuski A., Outsourcing danych osobowych w działalności przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa, 2010.

 • Krasuski A. Besiekierska A., Audiowizualne usługi medialne w prawie wspólnotowym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 12/2009.

 • Krasuski A., Zakres przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych – uwagi de lege lata i de lege ferenda [w.] „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (red.) Fajgielski P., Wydawnictwo KUL, Lublin, 2008.

 • Krasuski A., Prawo telekomunikacyjne – Komentarz, LexisNexis, Wydanie 2, Warszawa, 2008.

 • Krasuski A., Skolimowska D., Dane osobowe w przedsiębiorstwie, Lexis Nexis, Warszawa, 2007.

 • Ochrona danych osobowych w praktyce przedsiębiorców, red. Krasuski A., Wydawnictwo Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, 2006.

 • Krasuski A., Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, LexisNexis, Warszawa, 2005.

 • Krasuski A., Prawo telekomunikacyjne – Komentarz, LexisNexis, Warszawa, 2005.

 • Krasuski A., J. Tomaszewska, Transfer of personal data to enforcement agencies – important court ruling in Poland, BNA 6/2005;

 • Krasuski A., Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych [w:] Nowe prawo telekomunikacyjne w praktyce (red.) Krasuski A., Wydawnictwo Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, 2005.

 • Krasuski A., Wybrane problemy interpretacyjne nowego prawa telekomunikacyjnego [w:] Nowe prawo telekomunikacyjne w praktyce (red.) Krasuski A., Wydawnictwo Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, 2005.

 • Krasuski A., Reglamentacja działalności telekomunikacyjnej – rozważania de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2004, nr 4.

 • Krasuski A., Reglamentacja działalności telekomunikacyjnej w Niemczech, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 2/2004.

 • Krasuski A., Prowadzenie działalności telekomunikacyjnej w nowym porządku regulacyjnym i jego implementacja w prawie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej, w: Vademecum Nowego Prawa Telekomunikacyjnego, red. Kulisiewicz T., Wydawnictwo Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, 2004.

 • Krasuski A., Cloud computing: nie taki diabeł straszny, www.legalpoint.pl, Warszawa, lipiec 2012.

 • Krasuski A., Gdy GIODO zapuka do drzwi, Magazyn OSOZ, Warszawa, marzec 2011.

 • Krasuski A., Zmienia się zasady kontroli firm telekomunikacyjnych, www.lex.pl, luty 2011.

 • Krasuski A., Kontrola GIODO. Jak się do niej przygotować?, Miesięcznik Dealer, lipiec-sierpień 2011.

 • Krasuski A., Po zmianie ustawy lepsza ochrona danych osobowych, www.lex.pl, luty 2011.

 • Krasuski A., Poland’s DPA gains new fining powers, Privacy Laws and Business, Data Protection and Privacy Information Worldwide, International Report, February 2011/109.

 • Krasuski A., International Data Transfers, CEE Guide, Londyn, 2010/8.

 • Krasuski, A., Uwaga dane osobowe, Rzeczpospolita, wrzesień 2006.

 • Krasuski A., Zmiany w prawie telekomunikacyjnym, Gazeta Prawna, wrzesień 2005.

 • Krasuski A., Jedna ustawa wiele interpretacji, Gazeta Prawna, wrzesień 2005.

 • Krasuski A., Dane jak na dłoni, Gazeta Prawna, wrzesień 2005.

 • Krasuski A., Protest po obiedzie, Computerworld, 2005/3.

 • Krasuski A. UMTS tender in Poland, Magazyn ,,Contact”, 2005/6.

 • Krasuski A., Zgubiony administrator danych, Computerworld 2005/6.

 • Krasuski, A., Halo? Co słychać? Jedno: idą wielkie inwestycje, Puls Biznesu 9.06.2005.

 • Krasuski A., Zanim podpiszesz, „Computerworld – Raport specjalny pt. Optymalizacja kosztów telekomunikacyjnych”, luty 2004.

 • Krasuski A., Zakres wolności gospodarczej a obowiązki operatorów świadczących usługi powszechne, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2003, nr 9.

 • Krasuski A., Zobowiązania operatorów telekomunikacyjnych z tytułów opłat telekomunikacyjnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2003, nr 4.

 • Krasuski A., Kilka uwag o podmiotach kontrolowanych przez podmioty zagraniczne na przykładzie ustawy o radiofonii i telewizji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2001, nr 11.

 • Krasuski A., Przekształcenia spółek kapitałowych w nowym kodeksie spółek handlowych a ważność zezwoleń telekomunikacyjnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2001, nr 7.

 • Krasuski A., Restrukturyzacja spółek kapitałowych w nowym kodeksie spółek kapitałowych a ważność zezwoleń telekomunikacyjnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2001, nr 7.

 • Krasuski A., Wolność gospodarcza w prawie telekomunikacyjnym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2001, nr 9.

Zapraszamy do współpracy

error: Content is protected !!