,,Prawo telekomunikacyjne. Komentarz”. 4 wydanie, autorstwa Andrzeja Krasuskiego.

6 paź, 2015 | Aktualności

W dniu 9 października 2014 roku Komisja Europejska wydała nowe zalecenie w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą ramową, tj. Zalecenie Komisji z dnia 9 października 2014 r. w sprawie rynków właściwych w zakresie produktów i usług telekomunikacyjnych w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (Dz.U.UE.L. z 2014, Nr 295, poz. 79). Liczba rynków podlegających regulacji ex ante zmniejszona została z 7 do 4. Deregulacji podlegają: rynek detaliczny dostępu do telefonii stacjonarnej i hurtowy rynek rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Na podstawie art. 15 ust. 1 Dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.U.UE.L z 2002 r. Nr 108, poz. 33), po przeprowadzeniu konsultacji publicznych, w tym konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, a także po uwzględnieniu w jak największym stopniu opinii BEREC, Komisja Europejska, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 22 ust. 2 dyrektywy ramowej, przyjmuje zalecenie w sprawie odnośnych rynków produktów i usług (zalecenie). Zalecenie określa te rynki produktów i usług sektora łączności elektronicznej, których cechy mogą uzasadnić nałożenie wymogów regulacyjnych określonych w dyrektywach szczegółowych, bez uszczerbku dla rynków, które mogą być zdefiniowane w szczególnych przypadkach na podstawie przepisów prawa konkurencji. Komisja definiuje rynki zgodnie z zasadami prawa konkurencji.

W dniu 9 października 2014 roku Komisja Europejska przyjęła zmienione zalecenie w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą ramową. („Zalecenie”). Na podstawie zmienionego Zalecenia, deregulowano dwa rynki telekomunikacyjne podlegające regulacji ex ante na podstawie poprzedniego zalecenia z 17 grudnia 2007 r. (zalecenie Komisji z 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (2007/879/WE) (Dz.Urz. UE 2007 L 344/65)), a mianowicie rynek detaliczny dostępu do telefonii stacjonarnej i hurtowy rynek rozpoczynania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Tym samym liczba właściwych rynków towarów i usług w sektorze łączności elektronicznej w odniesieniu do których regulacja ex ante może być uzasadniona, a które powinny być przedmiotem analiz rynku przez krajowe organy regulacyjne, jest zmniejszona z siedmiu do czterech.

Jak podkreślono w nowym Zaleceniu, różnice między państwami członkowskimi mogą występować pod względem tempa oczekiwanego lub dającego się przewidzieć rozwoju rynku, dlatego szczególne okoliczności krajowe mogą uzasadniać stwierdzenie przez krajowy organ regulacyjny, że na rynku 1 według zalecenia 2007/879/WE lub na innych rynkach detalicznych powiązanych z rynkiem 2 według zalecenia 2007/879/WE nie występuje jeszcze skuteczna konkurencja w ujęciu prognostycznym i przy braku odpowiednich i proporcjonalnych środków naprawczych na poziomie hurtowym. Krajowe organy regulacyjne mogą zatem uzasadnić kontynuowanie interwencji w ramach regulacji ex ante na poziomie hurtowym, pod warunkiem że w danych okolicznościach krajowych trzy kryteria (tzw. test trzech kryteriów) są spełnione w odniesieniu do kolejnego okresu podlegającego ocenie. W przypadku pozostałych rynków wymienionych w zaleceniu 2007/879/WE uzasadnione jest utrzymanie regulacji ex ante, aczkolwiek na nowo określono granice rynków 4, 5 i 6 według zalecenia 2007/879/WE.

Określając rynki inne niż wymienione w załączniku, krajowe organy regulacyjne powinny wykazać, co Komisja zweryfikuje, że spełnione zostały łącznie następujące trzy kryteria:

a) występują trudne do przezwyciężenia i niemające przejściowego charakteru bariery strukturalne lub prawno-regulacyjne w dostępie do rynku;

b) istnieje struktura rynku, która nie sprzyja osiągnięciu skutecznej konkurencji w odpowiednim horyzoncie czasowym, przy uwzględnieniu stanu konkurencji infrastrukturalnej i innych rodzajów konkurencji z pominięciem barier w dostępie do rynku;

c) przepisy wyłącznie prawa konkurencji są niewystarczające do odpowiedniego zaradzenia stwierdzonym nieprawidłowościom w funkcjonowaniu rynku.

Jako uzasadnienie deregulacji rynków 1 i 2 wg zalecenia 2007/879/WE Komisja wskazała, iż nastąpił spadek ilości połączeń w sieciach stacjonarnych. Klienci zwracają się do alternatywnych rozwiązań, takich jak Voice-over-IP (VoIP) i połączeń komórkowych, ale także alternatywnych dostawców, takich jak gracze over-the-top (OTT). Również ci klienci, którzy wciąż korzystają z telefonii stacjonarnej są teraz w stanie zakupić stały dostęp z wielu różnych platform, takich jak tradycyjne sieci telefoniczne, sieci światłowodowe i kablowe, a także u alternatywnych operatorów oferujących usługi szerokopasmowe i głosowe w oparciu o uwolnione pętle lokalne. Zdaniem Komisji konkurencja na deregulowanych rynkach znacznie się zwiększyła.

Zapraszamy do współpracy

Aktualności

error: Content is protected !!