Prawo komunikacji elektronicznej – szkolenia prowadzone przez dr hab. Andrzeja Krasuskiego, prof. UJD

3 sty, 2023 | Aktualności

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowych szkoleniach pt. ,,Prawo komunikacji elektronicznej”.

Przedmiot i cel szkoleń: W dniu 20.12.2018 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z 11.12.2018 r. ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (Dyrektywa 2018/1972). Dyrektywa ta tworzy nowy pakiet przepisów dotyczących sektora łączności elektronicznej. Zostanie wdrożona do polskiego prawa za pośrednictwem ustawy – prawo komunikacji elektronicznej (PKE). Wraz z PKE przygotowany został projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę prawo komunikacji elektronicznej. PKE zastąpi ustawę z 16.07.2004 r. prawo telekomunikacyjne (PrTel).

Przedmiotem szkoleń jest omówienie nowych ram prawnych w obszarze komunikacji elektronicznej, obejmujących Dyrektywę 2018/1972. W trakcie szkoleń przedstawione zostaną m.in. główne cechy PKE, w tym zakres podmiotowy i przedmiotowy, terminy obowiązywania oraz przepisy intertemporalnej nowej regulacji. Ponadto omówione zostaną główne zmiany nowej regulacji w stosunku do PrTel.

Celem szkoleń jest wyjaśnienie zmian przewidzianych w PKE w stosunku do obowiązujących przepisów prawa jak również pomoc we wdrożeniu nowych obowiązków prawnych wynikających z PKE.

Adresaci szkoleń: Szkolenia adresowane są przede wszystkim do kadry zarządzającej  pionów projektów, infrastruktury, sprzedaży i obsługi klienta korzystającego z usług komunikacji elektronicznej, jak również pracowników tych komórek organizacyjnych, prawników wewnętrznych doradzających przy obsłudze klienta, jak również doradców zewnętrznych oraz przedstawicieli organów administracji publicznej.

Prowadzący: dr hab. Andrzej Krasuski, prof. UJD, radca prawny

Program:

1. Nowe ramy prawne komunikacji elektronicznej po uchyleniu pakietu dyrektyw łączności elektronicznej – omówienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego regulacji, zakresu stosowania nowych regulacji w polskim systemie prawnym, skutku braku implementacji.

2. Ustawa prawo komunikacji elektronicznej (PKE) oraz ustawa – przepisy wprowadzające ustawę prawo komunikacji elektronicznej (PW PKE) – omówienie głównych cech, zakresu podmiotowego i przedmiotowego, terminów obowiązywania, przepisów intertemporalnych.

3. Kwalifikacja prawna świadczonych usług według nowej siatki definicyjnej określonej w PKE.

4. Usługa fakultatywnego obciążenia rachunku – omówienie definicji, zakresu zastosowania, obowiązków związanych ze świadczeniem tej usługi, sposobu wdrożenia PKE w tym zakresie.

5. Dezaktywacja usług po okresie promocyjnym – omówienie zakresu nowej regulacji, uprawnień abonenta oraz obowiązków dostawcy usług, sposobu wdrożenia PKE w tym zakresie.

6. Dokumentacja abonencka – omówienie zmian w dokumentacji abonenckiej na podstawie PKE w stosunku do PrTel, przyporządkowanie wymogów PKE w zakresie dokumentacji abonenckiej do rodzaju abonentów i ich statusu na gruncie PKE, omówienie sposobu wdrożenia obowiązków PKE związanych z dokumentacją abonencką.

7. Odszkodowanie dla dostawcy usług z tytułu rozwiązania umowy przed terminem – omówienie nowej regulacji na zasadzie porównawczej do PrTel, omówienie wyjątków, sposobu wyliczenia odszkodowania, sposobu wdrożenia nowej regulacji PKE w tym zakresie.

8. Reklamacje – omówienie zakresu przedmiotowego reklamacji na gruncie PKE, trybu postępowania reklamacyjnego, terminów, wymogów w zakresie treści reklamacji, omówienie sposobu wdrożenia obowiązków PKE w tym zakresie.

9. Zmiana taryf – analiza przypadków zmiany planów taryfowych po zawarciu umowy z abonentem na gruncie PKE. Omówienie zagadnień prawnych i praktycznych w tym zakresie.

10. Dodatkowe usługi – omówienie zmian w PKE w zakresie uruchamiania dodatkowych usług w trakcie obowiązywania umowy z abonentem, omówienie sposobu wdrożenia obowiązków PKE w tym zakresie.

11. Przenoszenie numerów – omówienie uprawnień abonenta dotyczących zachowania prawa do przeniesienia numeru przy zmianie dostawcy usług. Omówienie wdrożenia obowiązków PKE w tym zakresie.

12. Nadużycia – omówienie uprawnień użytkowników końcowych na gruncie PKE związanych z nadużyciami, uprawnienia administracyjne Prezesa UKE w tym zakresie. Omówienie sposobu przygotowania się do nowych regulacji PKE.

13. Uprawnienia dostawcy usług wobec abonentów, którzy zalegają z opłatami za świadczone usługi – omówienie nowych regulacji PKE w tym zakresie, omówienie sposobów wdrożenia nowych uprawnień przewidzianych w PKE.

14. Odczyt maszynowy – omówienie istoty odczytu maszynowego i obowiązków PKE w tym zakresie. Omówienie sposobu wdrożenia obowiązków PKE w tym zakresie.

15. Dostęp podmiotów uprawnionych – omówienie zasad przekazywania danych przy kontroli operacyjnej i lokalizacji urządzenia końcowego według PKE. Omówienie sposobów wdrożenia wymogów PKE w tym zakresie.

Miejsce szkoleń: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Szachowa 1, Warszawa.

Najbliższe terminy szkoleń: Szczegółowe informacje na temat terminów szkoleń znajdziecie Państwo na dedykowanej stronie internetowej Instytutu Łączności: Prawo komunikacji elektronicznej | Ośrodek Szkolenia Instytutu Łączności – PIB (itl.waw.pl)

 

 

 

Zapraszamy do współpracy

Aktualności

error: Content is protected !!