Praktyka ochrony danych osobowych

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Krasuski TEL-LEX

Nasze doświadczenie

Praktyka ochrony danych osobowych

Prawnicy Kancelarii pomagają naszym Klientom w dostosowywaniu podstawowej działalności oraz poszczególnych projektów biznesowych do ram prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, w tym ram prawnych odnoszących się do tajemnic prawnie chronionych, jak również w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Na życzenie naszych Klientów prowadzimy audyty poprawności przetwarzania danych osobowych z punktu widzenia zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak również z przepisami szczególnymi. Przeprowadzamy także oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Posiadamy wypracowane modele postępowania związane z analizą i kwalifikacją ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

Pomagamy naszym Klientom w tworzeniu rejestrów czynności przetwarzania oraz rejestrów kategorii czynności przetwarzania. Doświadczenie prawników naszej Kancelarii obejmuje również tworzenie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym między innymi, umów wymiany danych osobowych w grupach kapitałowych, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy.

Doradzamy naszym Klientom w zakresie przekazywania danych osobowych do państw trzecich, mając na względzie zastosowanie optymalnego środka zapewniającego legalność przetwarzania danych osobowych.

Specjalizujemy się również w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zaś do 25 maja 2018 r. przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych). Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w różnych aspektach dotyczących uprawnień tego organu administracji publicznej, jak również w postępowaniach sądowych w sprawach odwołań od decyzji tego organu.

dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

Ochrona danych osobowych to nasza specjalność

Prawnicy naszej Kancelarii świadczą usługi doradcze w zakresie ochrony danych osobowych zarówno w odniesieniu do jednorazowych projektów, jak i stałej obsługi prawnej.

 

Zakres naszych usług doradztwa prawnego obejmuje między innymi:

W

przygotowywanie analiz i opinii prawnych w różnych aspektach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Polsce oraz z przekazywaniem danych osobowych za granicę, w tym do państw trzecich

W

przeprowadzanie audytów w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w różnych dziedzinach prowadzonej działalności gospodarczej oraz w odniesieniu do przetwarzania zarówno w stosunku wewnętrznym (np. pracownicy, kandydaci do pracy, zleceniobiorcy) jak też zewnętrznym (klienci, potencjalni klienci)

W

przeprowadzanie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych w oparciu o wypracowane modele postępowania związane z analizą i kwalifikacją ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych

W

tworzeniem i aktualizacją dokumentacji w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych

W

tworzeniem rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych i rejestrów kategorii czynności przetwarzania

W

reprezentowaniem naszych Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przed sądami w postępowań odwoławczych od decyzji tego organu administracji publicznej

W

sporządzaniem ekspertyz i opinii prawnych w odniesieniu do stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przepisów szczególnych, opinii i wytycznych w związku z podejmowaniem przez naszych Klientów przedsięwzięć gospodarczych, w tym dotyczących na przykład spełnienia obowiązku ochrony danych osobowych w fazie projektowania.

Z sukcesem realizujemy złożone projekty

Poniżej przedstawiamy wybrane doświadczenie prawników Kancelarii w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej

W

Prawnicy Kancelarii doradzali wiodącemu europejskiemu dostawcy usług telekomunikacyjnych w sieciach ruchomych przy wdrażaniu różnych konkursów dla abonentów. Zakres obsługi prawnej przy tego rodzaju projektach obejmuje zarówno analizę i modyfikację projektów umów od organizatora konkursu, jak również przygotowanie dokumentacji legalizującej proces przetwarzania danych osobowych, jak też danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną. Zdarza się, że w takich projektach uczestniczą podmioty zagraniczne, w tym również z państw trzecich, co wymaga spełnienia dodatkowych wymogów w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych

W

Prawnicy Kancelarii doradzali wiodącemu europejskiemu dostawcy usług telekomunikacyjnych w sieciach ruchomych w zakresie przygotowywania i negocjowania umów agencyjnych z partnerami handlowymi, tworzącymi sieć agencyjną. Jednym z istotnych zagadnień było zabezpieczenie interesów naszego Klienta z punktu widzenia gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych abonentów

W

Prawnicy Kancelarii doradzali wiodącemu dostawcy usług telekomunikacyjnych w sieciach ruchomych w Polsce w zakresie wdrażania projektów dotyczących marketingu czasu rzeczywistego, przy uwzględnieniu różnych wariantów przetwarzania danych osobowych abonentów, byłych abonentów i potencjalnych klientów

W

Prawnicy Kancelarii doradzali europejskiemu wiodącemu producentowi opon w związku z wdrażaniem regionalnych platform cyfrowych dotyczących obsługi lokalnych dystrybutorów opon i warsztatów naprawczych

W

Prawnicy Kancelarii doradzali europejskiemu wiodącemu producentowi i dystrybutorowi odzieży, korzystającego z różnych oznaczeń handlowych, w sprawach związanych z zagadnieniami rekrutacji, zatrudniania i zmiany stanowiska w ramach spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kontekście ochrony danych osobowych

W

Prawnicy Kancelarii doradzali europejskiemu wiodącemu ubezpieczycielowi w sprawach związanych z podmiotami działającymi w innych dziedzinach gospodarki, w związku z zamiarem oferowania produktów łączonych i tworzeniem wspólnych baz danych

W

Prawnicy Kancelarii doradzali wiodącemu dostawcy usług telekomunikacyjnych w sieciach mobilnych i stacjonarnych w zakresie audytowania zbiorów danych gromadzonych w związku z prowadzoną działalnością telekomunikacyjną, jak również zbiorów danych pracowników. Analizowaliśmy zagadnienia związane z przekazywaniem danych pracowników do spółki matki, jak również retencji danych. W zakresie przetwarzania danych klientów i zbiorów danych zawierających dane marketingowe proponowaliśmy zmiany do różnego rodzaju zgód związanych z gromadzeniem danych osobowych, jak i danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną dla celów marketingu, jak również świadczenia usług drogą elektroniczną. Pracowaliśmy także nad wprowadzeniem procedury uzyskiwania zgód na odległość. Świadczyliśmy usługi również na rzecz wydzielonych przez tego dostawcę, pod względem marketingowym i z zastosowaniem innych znaków towarowych, przedsięwzięć do świadczenia usług telekomunikacyjnych

W

Prawnicy Kancelarii doradzali jednemu z europejskich operatorów infrastrukturalnych w zakresie wdrożenia zunifikowanych zasad i procedur dotyczących gromadzenia i dalszego przetwarzania danych użytkowników usług telekomunikacyjnych i danych marketingowych w krajach, w których operator ten prowadzi działalność telekomunikacyjną, tj.: Słowacja, Rumunia, Węgry, Czechy i Polska

W

Prawnicy Kancelarii doradzali przedsiębiorcom telekomunikacyjnym świadczącym usługi w modelu wirtualnym, w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych oraz tajemnicą telekomunikacyjną.

dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

Zapraszamy do współpracy

error: Content is protected !!