Praktyka komunikacji elektronicznej, mediów i nowych technologii

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Krasuski TEL-LEX

Nasze doświadczenie

Praktyka komunikacji elektronicznej, mediów i nowych technologii

Praktyka komunikacji elektronicznej, mediów i nowych technologii naszej Kancelarii oferuje usługi doradztwa prawnego w wielu aspektach związanych z prowadzoną przez naszych Klientów działalnością gospodarczą na rynku telekomunikacyjnym, rynku mediów oraz rynku nowych technologii.

Na przestrzeni ostatnich lat prawnicy naszej Kancelarii doradzali z sukcesem w zakresie istotnych, złożonych i precedensowych projektów na rynku telekomunikacyjnym, mediów i nowych technologii.

Posiadamy znaczącą wiedzę i doświadczenie dotyczące prowadzenia postępowań przed organami regulacyjnymi, w tym przed Komisją Europejską, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych). Reprezentowaliśmy z sukcesem naszych Klientów w wielu postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym a także przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących prawa telekomunikacyjnego, tajemnicy telekomunikacyjnej, niedozwolonej pomocy publicznej oraz zastosowania nowych technologii.

Doradzamy naszym Klientom w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem i zamianą częstotliwości, jak i dotyczących postępowań w sprawie nałożenia kar na przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

Jesteśmy ekspertami w prawie komunikacji elektronicznej

Nasi prawnicy posiadają znakomitą znajomość prawa komunikacji elektronicznej, w tym prawa telekomunikacyjnego i innych regulacji odnoszących się bezpośrednio do rynku telekomunikacyjnego i rynku nowych technologii oraz procedury administracyjnej mającej zastosowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasi prawnicy posiadają również dogłębną wiedzę na temat przepisów prawa międzynarodowego dotyczącego gospodarki częstotliwościami. Prowadziliśmy szereg postępowań przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi związanych z przeprowadzeniem koordynacji międzynarodowej, między innymi w oparciu o przepisy Regulaminu Radiokomunikacyjnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.

Ponadto prawnicy naszej Kancelarii występują przed Komisją Europejską w sprawach związanych ze stosowaniem europejskich ram prawnych dotyczących działalności na rynku telekomunikacyjnym.

Realizujemy międzynarodowe projekty

Koordynowaliśmy międzynarodowe projekty w obszarze telekomunikacji i nowych technologii obejmujące jurysdykcję kilkudziesięciu państw europejskich i pozaeuropejskich. Przykładowo, w ostatnim czasie świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego w międzynarodowym projekcie, polegającym na integracji usług telekomunikacyjnych z usługami IT, w tym z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych opartych na zastosowaniu chmury obliczeniowej i maszyn samouczących się.

Na stałe współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi z innych państw. Umożliwia nam to przeprowadzanie międzynarodowych, multijurysdykcyjnych projektów. Posiadamy także doświadczenie w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej. Ponadto współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi, w tym Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym.

Oferujemy szeroki zakres usług

Zakres naszej obsługi prawnej w obszarze prawa komunikacji elektronicznej, w tym prawa telekomunikacyjnego obejmuje w szczególności:

W

zagadnienia regulacyjne, w tym reprezentowanie klientów w postępowaniach regulacyjnych przed Komisją Europejską, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (np. związanych z posiadaniem znaczącej pozycji rynkowej, wykonywaniem obowiązków regulacyjnych oraz naruszaniem przepisów prawa telekomunikacyjnego), przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W

przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów międzyoperatorskich

W

przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów na dostawę sprzętu telekomunikacyjnego

W

przygotowywanie i opiniowanie wzorców umownych na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie dotyczącym między innymi:

W

regulacji działalności telekomunikacyjnej, w tym rynków telekomunikacyjnych

W

sporów dotyczących współpracy międzyoperacyjnej

W

gospodarowania dobrami rzadkimi i pozyskiwania tych dóbr

W

postępowań selekcyjnych

W

tworzenia operatorów wirtualnych (w modelach SP, ESP) oraz operatorów MVNE, jak również doradztwo przy wdrażaniu modeli opartych na wykorzystaniu znaku towarowego: Quasi MVNO, BLA, co-branding

W

tajemnicy telekomunikacyjnej.

Z sukcesem realizujemy złożone projekty

Poniżej przedstawiamy wybrane doświadczenia prawników naszej Kancelarii w zakresie Praktyki komunikacji elektronicznej, mediów i nowych technologii:

W

doradztwo prawne przy wdrażaniu projektu informatyzacji województwa Kujawsko – Pomorskiego pod nazwą ,,Infostrada”

W

doradztwo prawne na rzecz dostawcy usług telekomunikacyjnych w sieciach stacjonarnych (oferującego usługi telekomunikacyjne w oparciu o usługi WLR i BSA) w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącym naruszenia przepisów prawa telekomunikacyjnego, w tym art. 57 ust. 6 ustawy prawo telekomunikacyjne

W

doradztwo prawne na rzecz wiodącej grupy medialnej w sprawach budowy centrów danych

W

doradztwo prawne na rzecz podmiotów z branży teleinformatycznej w zakresie wdrażania modeli konwergentnych usług, opartych na usługach informatycznych oraz usługach sieciowych (telekomunikacyjnych)

W

doradztwo prawne na rzecz wiodącego niemieckiego koncernu medialnego przy nabywaniu szeregu portali internetowych w Polsce

W

doradztwo prawne na rzecz wiodącego portalu internetowego w Polsce w zakresie różnych aspektów działalności internetowej

W

doradztwo prawne na rzecz producentów sprzętu telekomunikacyjnego przy transakcjach dostawy i integracji infrastruktury telekomunikacyjnej

W

doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacji, w której przedsiębiorca ten dysponował rezerwacją częstotliwości, jednakże z uwagi na brak odpowiednich zasobów infrastrukturalnych nie był w stanie rozpocząć świadczenia usług telekomunikacyjnych w terminie zakreślonym w decyzji rezerwacyjnej. Zakres doradztwa prawnego obejmował zaproponowanie warunków współpracy z innym operatorem uprawnionym (MNO), opartych o model RAN-sharing wraz z usługą roamingu krajowego, który pozwalał na rozpoczęcie świadczenia usług z wykorzystaniem tych częstotliwości w terminie zakreślonym w decyzji rezerwacyjnej

W

doradztwo prawnego na rzecz jednego z operatorów infrastrukturalnych w zakresie nawiązania współpracy z innym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w projekcie dotyczącym budowy sieci FTTH. Poza zagadnieniami korporacyjnymi, główne problemy prawne tej współpracy odnosiły się do zagadnień regulacyjnych

W

doradztwo prawnego na rzecz wiodącego dostawcy usług telekomunikacyjnych w zakresie zmian wzorców umownych dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych

W

doradztwo prawne na rzecz wiodącego międzynarodowego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w związku z aspektami prawnymi związanymi z budową i eksploatacją sieci światłowodowych

W

doradztwo prawne przy wdrażaniu projektów operatora wirtualnego, w różnych modelach współpracy, zarówno tych, w ramach których operator ten prowadzi działalność telekomunikacyjną (MVNO/MVNE), jak i tych, w ramach których działalność taka nie jest prowadzona (np. BLA). W zakresie tych projektów doradzaliśmy zarówno operatorowi posiadającemu sieć telekomunikacyjną jak i podmiotom korzystającym z usług MNO

W

doradztwo prawne na rzecz wiodącego w Europie dostawcy treści przy negocjowaniu umów o świadczenie usług telefonii premium rate

W

doradztwo prawne na rzecz wiodącego europejskiego operatora telefonii stacjonarnej i mobilnej w zakresie negocjowania z regulatorem rynku telekomunikacyjnego Karty Równoważności oraz porozumienia z tym regulatorem

W

doradztwo prawne na rzecz wiodącej europejskiej platformy internetowej w zakresie różnych aspektów działalności prowadzonej na rynku telekomunikacyjnym

W

doradztwo prawne na rzecz inwestorów zagranicznych w związku z transakcjami dotyczącymi nabycia infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym stacji bazowych, od jednego z wiodących dostawców usług telekomunikacyjnych w Polsce

W

doradztwo prawne na rzecz amerykańskich producentów sprzętu telekomunikacyjnego przy transakcjach dostawy i integracji sprzętu telekomunikacyjnego

W

doradztwo prawne w zakresie audytu umów roamingowych na rzecz wiodącego polskiego dostawcy usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach ruchomych

W

doradztwo prawne na rzecz wiodącego amerykańskiego operatora telekomunikacyjnego w sprawie projektów wdrożenia łączności satelitarnej

dr hab. Andrzej Krasuski, Prof. UJD, radca prawny

Zapraszamy do współpracy

error: Content is protected !!