Polityka Prywatności
i informacja
o plikach cookies

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzeja Krasuskiego TEL-LEX

Polityka Prywatności i informacja o plikach cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i informacja o plikach cookies (,,Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Andrzej Krasuski Tel-Lex, omawia podstawowe prawa osób, których dane osobowe dotyczą jak również informacje o danych informatycznych (plikach cookies) wykorzystywanych na stronach internetowych www.akrasuski.com, zwanych dalej ,,Serwisem” lub ,,Stronami internetowymi”.

I. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przekazywanych na podstawie Rozporządzenia UE 2016/679

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) przekazujemy Państwu poniższe informacje:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Krasuski Tel-Lex z siedzibą w Warszawie, ul. Szybowcowa 5/3, 02-151 Warszawa, e-mail: akrasuski@akrasuski.com, tel.: (+48) 607033796 (,,Kancelaria”).

Kancelaria nie ustanowiła Inspektora Ochrony Danych. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: akrasuski@akrasuski.com.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Celem Kancelarii jest świadczenie usług doradztwa prawnego na najwyższym poziomie. Priorytetem Kancelarii jest dokładanie wszelkich starań, aby w związku ze świadczeniem usług doradztwa prawnego Państwa dane osobowe były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kancelaria przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w szczególności zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

W ramach wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego zastosowanie w szczególności znajdują następujące podstawy przetwarzania danych osobowych, zawarte w art. 6 RODO.

W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:

1) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych, tj.: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Kancelarii, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię lub w których Kancelaria uczestniczy oraz o działalności Kancelarii (np. w ramach newslettera), a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2) w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą) w celu świadczenia usług doradztwa prawnego, dotyczących organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Kancelarią jak również podjęcia działań na żądanie osób, których dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w zakresie call center ), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza Unią Europejską Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie zgodności przekazania danych osobowych z wymogami prawa.

4. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

5. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODOD), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO). W przypadku zamiaru skorzystania z poszczególnych uprawnień, stosowne żądanie prosimy przesłać e-mailem na adres: akrasuski@akrasuski.com.

6. Prawo do wniesienia skargi

W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte świadczenie usług doradztwa prawnego.

8. Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.

Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila na adres akrasuski@akrasuski.com. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie ma wpływu na proces przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody. Do czasu cofnięcia zgody Kancelaria ma prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.

9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Kancelaria nie zamierza przekazać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy będzie to koniecznie do zrealizowania celów wskazanych w pkt 2 Polityki Prywatności.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

II. Informacje o plikach cookies

Strony internetowe www.akrasuski.com wykorzystują pliki cookies.

Termin ,,cookies” (tzw. ciasteczka) odnosi się danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych, tworzonych i wysyłanych automatycznie przez odwiedzane przez Panią/Pana Strony internetowe. Informacje zawarte w tych plikach zapisują się na Pani/Pana komputerze lub innym urządzeniu końcowym (np. na tablecie, smartfonie).

Cookies nie są dla Pani/Pana szkodliwe czy też dla Pani/Pana urządzeń, w tym nie wpływają niekorzystnie na ich pracę. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Pliki cookies przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies i mogą pozostawać na Pani/Pana urządzeniu przez różne okresy czasu – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas istnienia lub do czasu ich usunięcia.

Szczegółowe informacje na temat nazwy, dostawcy, celu, daty ważności oraz rodzajów plików cookies znajdziecie Państwo w ,,Deklaracji dotyczącej plików cookie” zawartej w oknie wyświetlanym na głównej stronie internetowej www.akrasuski.com (poniżej wzór).

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich, prosimy o zapoznanie się polityką prywatności/polityką plików cookies tych podmiotów. W tym celu udostępniamy link zawarty w ,,Deklaracji dotyczącej plików cookie” w kolumnie ,,Dostawca”.

Informujemy, że „niezbędnych” plików cookies, tj. plików cookies które umożliwiają realizowanie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów stron internetowych nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Może Pani/Pan jednak ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy strony mogą wówczas nie działać lub działać niepoprawnie. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

Jeżeli gromadzone są inne rodzaje plików cookies, na które Pani/Pan wyraziła zgodę, może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw w zakresie wykorzystywania przez nas lub naszych partnerów danych zawartych w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystanie z innych sposobów pozwalających na zmianę ustawień plików cookies.

Można zmienić ustawienia w przeglądarce, tak by żądała akceptacji plików cookies, by akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie z nich. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej – w opisie funkcji pomocy przeglądarki lub może Pani/Pan skontaktować się z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies).

III. Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w Serwisie (www.akrasuski.com), będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki Prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie Serwisu w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.

IV. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Zapraszamy do współpracy

error: Content is protected !!