Opłata za prawo do dysponowania częstotliwością – glosa dr hab. Andrzeja Krasuskiego, radcy prawnego do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2018 r., II GSK 3446/16

28 cze, 2021 | Aktualności

W wydawnictwie Studia Prawnicze KUL, Nr 1/2021 ukazała się nowa glosa pt. ,, Opłata za prawo do dysponowania częstotliwością – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2018 r., II GSK 3446/16”.

Glosowany wyrok NSA z dnia 27 listopada 2018 r., II GSK 3446/16, dotyczy ustalenia podstaw prawnych poddania się istotnemu obowiązkowi uiszczania rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością. W wyroku tym Naczelny Sąd Administracyjny dokonał wykładni przepisu art. 185 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 114 ust. 1 oraz art. 123 ust. 1 pkt 1 i 3 tej ustawy w kontekście ustalenia powstania obowiązku zapłaty opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością. Duża skala działalności telekomunikacyjnej prowadzona z wykorzystaniem częstotliwości, jak również brak definicji legalnych terminów „dysponowanie częstotliwością” oraz „prawo do dysponowania częstotliwością” czynią to zagadnienie istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Więcej informacji o publikacji znajdziecie Państwo platformie czasopism KUL: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/9382

Zapraszamy do współpracy

Aktualności

error: Content is protected !!